Lees met name het Coronaprotocol hieronder zorgvuldig door!

DEELNAME REGLEMENT ALTERNATIEVE WANDELTOCHTEN WSV DE OSSE MAASKANT (algemeen)

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de deelnemende leden en niet-leden, hierna te noemen de deelnemer.

 

Inschrijving

Dit wandelevenement is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.

De organisatie bepaalt het maximum aantal inschrijvingen dat wordt geaccepteerd.

Inschrijving is slechts mogelijk via de online innschrijfmodule van de KWBN.

Er vindt in geen enkel geval teruggaaf van het inschrijfgeld plaats..

Met het inschrijven voor de wandeltocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van WSV De Osse Maaskant, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Deelname

Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht.

Derhalve is niet toegestaan: - gebruik te maken van een vervoermiddel - zich in looppas voort te bewegen.

Wél toegestaan is: - Nordic Walking en afgeleide wandelsportdisciplines - snelwandelen - het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking.

Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

Tijdens de wandeltocht is het deelnemers verboden op enigerlei wijze - uiting te geven aan een politieke gezindheid - zich aanstootgevend te gedragen of te kleden - reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de organisatie - (huis)dieren (met uitzondering van een blindengeleidehond ten behoeve van een visueel gehandicapte deelnemer), kinderwagens, luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren - voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.

De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.

Deelnemers die zich tijdens de wandeldag niet (correct en persoonlijk) afmelden vóór de door de organisatie aangegeven tijd worden geacht te zijn uitgevallen.

Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

Het evenement is voor iedereen toegankelijk mits deze beschikt over een geldig inschrijfbewijs.

Ouders van kinderen blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.

Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook zal worden bestraft: Als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel kan hem de opruimingskosten in rekening worden gebracht.

De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Aansprakelijkheid Organisatie

De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.

De deelnemer is ten alle tijden aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, de locatie, materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie en andere externe partijen.

De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld voor de niet-leden, noch op vergoeding van (im)materiële schade.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. De organisatie draagt zorg ervoor dat de bij of krachtens dit Reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn.

Verkoop en reclame

Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie.

Reclame uitingen voor niet deelnemende bedrijven zijn verboden. Indien een of meerdere van de bovenstaande reglementen niet wordt nageleefd, dan zal de deelnemer worden verzocht het evenement te verlaten. Indien deze weigert wordt de plaatselijke politie ingeschakeld.

CORONA protocol deelnemers


Alternatieve wandeltochten WSV De Osse Maaskant


Algemeen:
WSV DE OSSE MAASKANT vraagt de wandelaars de volgende uitgangspunten aan te houden:
1. Gebruik steeds je gezonde verstand.
2. Houd 1,5 meter afstand en maak dit ook voor anderen mogelijk.
3. Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers.
4. Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen.
5. Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars, indien nodig wacht dan even op 1,5
meter afstand.
6. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoesten, verhoging (lichaamstemperatuur hoger dan 37,5 graden) of koorts.
7. Neem zelf voldoende eten en drinken mee voor onderweg. De mogelijkheid om onderweg proviand te kopen is er niet of slechts in  beperkte mate.
8. De routebeschrijving gaat uit van een bepaalde startlocatie. Het is uiteraard ook mogelijk om op een andere locatie op de route te starten.

9. Houd u ten alle tijden aan de laatste richtlijnen van de overheid met betrekking tot de corona-maatregelen.Door het online inschrijven verklaart u dat u zich zult houden aan het door WSV DE OSSE
MAASKANT opgestelde PROTOCOL voor deze wandeltocht.


Routebeschrijving:
De routebeschrijving is met zorg samengesteld en gecontroleerd. WSV De Osse Maaskant is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten of onduidelijkheden in deze beschrijving.

Bij inschrijving vóór de datum  dat de alternatieve wandeltocht start wordt de routebeschrijving uiterlijk de dag daaraan voorafgaand per e-mail toegezonden.  Bij inschrijving na deze datum wordt de routebeschrijving binnen 4 dagen per e-mail toegezonden. 

Routebeschrijvingen worden uitsluitend per e-mail toegezonden.

NB. Bij de Lithse wandeltocht wordt er bij inschrijving een link mee gestuurd waarmee dee routebeschrijving kan worden gedownload. Er wordt geen e-mail gestuurd.


Startbureau
Er is geen startbureau. 

Onderweg
Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.
Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot u weer op een breder gedeelte
wandelt.
Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef even voldoende ruimte als u wordt
gepasseerd.


Finish locatie
Er is geen finish locatie. Afstempelen van het wandelboekje is helaas niet mogelijk.

Noodnummer
WSV DE OSSE MAASKANT kan u bij een calamiteit vanwege de coronamaatregelen niet
komen ophalen. Indien dringend bel dan 112. 
Wij verwachten dat een ieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels.
Denk aan de gezondheid van onze wandelaars en vrijwilligers.

Privacybeleid
PDF – 101,1 KB 1098 downloads