DEELNAME REGLEMENT WANDELTOCHTEN WSV DE OSSE MAASKANT (algemeen)

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de deelnemende leden en niet-leden, hierna te noemen de deelnemer.

 

Inschrijving

Dit wandelevenement is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.

De organisatie bepaalt het maximum aantal inschrijvingen dat wordt geaccepteerd.

Inschrijving is slechts mogelijk middels het indienen van het inschrijfformulier dat ter plekke kan worden gekocht.

Met het inschrijven voor de wandeltocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van WSV De Osse Maaskant, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Deelname

Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht.

Derhalve is niet toegestaan: - gebruik te maken van een vervoermiddel - zich in looppas voort te bewegen.

Wél toegestaan is: - Nordic Walking en afgeleide wandelsportdisciplines - snelwandelen - het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking.

Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

Tijdens de wandeltocht is het deelnemers verboden op enigerlei wijze - uiting te geven aan een politieke gezindheid - zich aanstootgevend te gedragen of te kleden - reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de organisatie - (huis)dieren (met uitzondering van een blindengeleidehond ten behoeve van een visueel gehandicapte deelnemer), kinderwagens, luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren - voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.

De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.

Deelnemers die zich tijdens de wandeldag niet (correct en persoonlijk) afmelden vóór de door de organisatie aangegeven tijd worden geacht te zijn uitgevallen.

Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

Het evenement is voor iedereen toegankelijk mits deze beschikt over een geldig inschrijfbewijs.

Ouders van kinderen blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.

Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook zal worden bestraft: Als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel kan hem de opruimingskosten in rekening worden gebracht.

De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Aansprakelijkheid Organisatie

De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.

De deelnemer is ten alle tijden aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, de locatie, materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie en andere externe partijen.

De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld voor de niet-leden, noch op vergoeding van (im)materiële schade.

Deelnemers worden geadviseerd om reflecterend kleding te dragen.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. De organisatie draagt zorg ervoor dat de bij of krachtens dit Reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn.

Verkoop en reclame

Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie.

Reclame uitingen voor niet deelnemende bedrijven zijn verboden. Indien een of meerdere van de bovenstaande reglementen niet wordt nageleefd, dan zal de deelnemer worden verzocht het evenement te verlaten. Indien deze weigert wordt de plaatselijke politie ingeschakeld.

 

Teruggaaf inschrijfgeld bij annulering wandeltocht

Bij online inschrijven wordt het inschrijfgeld direct betaald. Indien de wandeltocht door WSV De Osse Maaskant wordt geannuleerd, heeft de inschrijver recht op teruggave van het inschrijfgeld minus €0,50 administratiekosten.

Deze teruggave dient binnen 14 dagen (gerekend vanaf de dag dat de tocht zou plaatsvinden) door de inschrijver, middels een formulier dat op dat moment beschikbaar komt, te worden aangevraagd.

Privacybeleid
PDF – 101,1 KB 1272 downloads

Beloningen

Bij het inschrijven is het mogelijk om een beloning te kopen. Er zijn twee soorten. Het speldje (links op de onderstaande foto en de button (rechts op de foto). 

De  bestelde beloning dienen bij  de start te worden opgehaald.