Home » Deelname reglement wandeltochten

Lees met name het Coronaprotocol hieronder zorgvuldig door!

DEELNAME REGLEMENT WANDELTOCHTEN WSV DE OSSE MAASKANT (algemeen)

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de deelnemende leden en niet-leden, hierna te noemen de deelnemer.

 

Inschrijving

Dit wandelevenement is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.

De organisatie bepaalt het maximum aantal inschrijvingen dat wordt geaccepteerd.

Inschrijving is slechts mogelijk middels het indienen van het inschrijfformulier dat ter plekke kan worden gekocht.

Met het inschrijven voor de wandeltocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van WSV De Osse Maaskant, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Deelname

Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht.

Derhalve is niet toegestaan: - gebruik te maken van een vervoermiddel - zich in looppas voort te bewegen.

Wél toegestaan is: - Nordic Walking en afgeleide wandelsportdisciplines - snelwandelen - het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking.

Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

Tijdens de wandeltocht is het deelnemers verboden op enigerlei wijze - uiting te geven aan een politieke gezindheid - zich aanstootgevend te gedragen of te kleden - reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de organisatie - (huis)dieren (met uitzondering van een blindengeleidehond ten behoeve van een visueel gehandicapte deelnemer), kinderwagens, luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren - voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.

De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.

Deelnemers die zich tijdens de wandeldag niet (correct en persoonlijk) afmelden vóór de door de organisatie aangegeven tijd worden geacht te zijn uitgevallen.

Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

Het evenement is voor iedereen toegankelijk mits deze beschikt over een geldig inschrijfbewijs.

Ouders van kinderen blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.

Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook zal worden bestraft: Als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel kan hem de opruimingskosten in rekening worden gebracht.

De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Aansprakelijkheid Organisatie

De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.

De deelnemer is ten alle tijden aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, de locatie, materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie en andere externe partijen.

De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld voor de niet-leden, noch op vergoeding van (im)materiële schade.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. De organisatie draagt zorg ervoor dat de bij of krachtens dit Reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn.

Verkoop en reclame

Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie.

Reclame uitingen voor niet deelnemende bedrijven zijn verboden. Indien een of meerdere van de bovenstaande reglementen niet wordt nageleefd, dan zal de deelnemer worden verzocht het evenement te verlaten. Indien deze weigert wordt de plaatselijke politie ingeschakeld.

 

Teruggaaf inschrijfgeld bij annulering wandeltocht

Bij online inschrijven wordt het inschrijfgeld direct betaald. Indien de wandeltocht door WSV De Osse Maaskant wordt geannuleerd, heeft de inschrijver recht op teruggave van het inschrijfgeld minus €0,50 administratiekosten.

Deze teruggave dient binnen 14 dagen (gerekend vanaf de dag dat de tocht zou plaatsvinden) door de inschrijver, middels een formulier dat op dat moment beschikbaar komt, te worden aangevraagd.

CORONA protocol deelnemers

Algemeen:
WSV DE OSSE MAASKANT vraagt de wandelaars de volgende uitgangspunten aan te houden:
1. Gebruik steeds je gezonde verstand.
2. Houd 1,5 meter afstand en maak dit ook voor anderen mogelijk.
3. Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers.
4. Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen.
5. Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars, indien nodig wacht dan even op 1,5
meter afstand.
6. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoesten, verhoging (lichaamstemperatuur hoger dan 37,5 graden) of koorts.
7. Neem zelf voldoende eten en drinken mee voor onderweg.
8. Volg steeds de aanwijzingen op van de WSV DE OSSE MAASKANT-functionarissen,
herkenbaar aan een BLAUWE hesje.

9. De start en de rusten van de wandeltochten zijn bij horeca gelegenheden. Houd er rekening mee dat om gebruik te kunnen maken van de binnen faciliteiten om de coronapas gevraagd kan worden.


Voorinschrijven en tijdslots:
Ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau en bij de rustposten is voorinschrijving en
betaling via Wandel.NL of aanmelden via onze website verplicht. Op deze manier kunnen wij coronaproof werken.
Daarnaast werkt WSV DE OSSE MAASKANT met tijdslots. U kunt bij voorinschrijving kiezen
uit een van de tijdslots. Is een tijdslot volgeboekt dan moet u uitwijken naar een van de
andere tijdslots.
Wilt u samen met anderen wandelen, zorg dan dat u allen voor hetzelfde tijdslot boekt.
Heeft u niet online ingeschreven en betaald, dan verzoeken wij u niet te komen. U mag
dan namelijk niet aan de wandeltocht deelnemen.
Door het inschrijven verklaart u dat u zich zult houden aan het door WSV DE OSSE
MAASKANT opgestelde PROTOCOL voor deze wandeltocht.

 

Parkeren

Volg de instructies van de WSV DE OSSE MAASKANT-functionaris, herkenbaar aan een BLAUWE hesje.

 

Startbureau
Alleen in het aan u aangewezen tijdslot wordt u toegelaten tot het startbureau op de
startlocatie om daarna met de wandeling te kunnen starten.
Uitgangspunten:
1. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het aan u toegewezen tijdslot naar de
startlocatie.
2. Wacht buiten op 1,5 meter afstand in het aangewezen vak totdat u van de WSV DE OSSE
MAASKANT-functionaris toestemming krijgt om de startlocatie te betreden.
3. Was uw handen voor het naar binnen gaan van de startlocatie. WSV DE OSSE MAASKANT
stelt hiervoor middelen ter beschikking.
4. Houd 1,5 meter afstand voor het in ontvangst nemen van de routebeschrijving. U dient
de bevestiging van uw voorinschrijving te printen (of op telefoon te tonen) om deze te laten zien aan onze WSV DE
OSSE MAASKANT-medewerkers.
5. Neem binnen in de startlocatie en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in
acht, zoals de 1,5 meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de
aanwezige horecamedewerkers.
6. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.
7. Verlaat de startlocatie uiterlijk binnen 15 minuten na aanvang van het aan u toegewezen
tijdslot.
8. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige WSV DE OSSE MAASKANT-functionaris,
herkenbaar aan een BLAUWE hesje.

9. Sla voor het afstempelen van het wandel-km-boekje het boekje open op de juiste pagina,
zodat de WSV DE OSSE MAASKANT vrijwilliger niet in contact hoeft te komen met het boekje
voor het zetten van de stempel. 

 


Onderweg
Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.

Houd er rekening mee dat om gebruik te kunnen maken van de binnen faciliteiten om de coronapas gevraagd kan worden.
Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot u weer op een breder gedeelte
wandelt.
Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef even voldoende ruimte als u wordt
gepasseerd.
Rustcafé
1. Neem binnen in het rustcafé en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in
acht, zoals de 1,5 meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de
aanwezige horecamedewerkers.
2. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.
3. Verlaat de rustlocatie bij te grote drukte als u daarom gevraagd wordt, zodat ook de
wandelaars die na u komen een consumptie kunnen nuttigen.


Finishlocatie
1. Neem binnen de finishlocatie en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in
acht, zoals 1,5 meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige
horecamedewerkers.
2. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.
3. Verlaat de finishlocatie bij te grote drukte als u daarom gevraagd wordt, zodat ook de
wandelaars die na u komen een consumptie kunnen nuttigen.


4. Je hoeft je niet af te melden. 

5. Bij het ophalen van de pijlen gaan we er vanuit dat iedere deelnemer voor 15.00 de finish heeft bereikt.

 


Noodnummer
WSV DE OSSE MAASKANT kan u bij een calamiteit vanwege de coronamaatregelen niet
komen ophalen. Indien dringend bel dan 112 of anders het noodnummer bovenaan op de
routebeschrijving voor overleg. Indien gewenst kan WSV DE OSSE MAASKANT, op uw kosten,
een taxi laten komen om u terug te brengen naar de finishlocatie.
Wij verwachten dat een ieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels.
Denk aan de gezondheid van onze wandelaars en vrijwilligers.
Het hangt mede van uw gedrag af of WSV DE OSSE MAASKANT en de andere
wandelverenigingen ook in deze tijd wandeltochten mogen organiseren.

Privacybeleid
PDF – 101,1 KB 567 downloads

Beloningen

Bij het inschrijven is het mogelijk om een beloning te kopen. Er zijn twee soorten. Het speldje (links op de onderstaande foto en de button (rechts op de foto). 

De  bestelde beloning dienen bij  de start te worden opgehaald.